Handelssbetingelser ved handel med avlsdyr

Alle leverede dyr skal være mærkede i henhold til de aftalte regler. Leverandørbesætningen skal efterleve reglerne der er fastlagt af SPF-SUS. Er der sket brud på sundhedsreglerne, og der efterfølgende konstateres et sygdomsudbrud hos køber, med en sygdom som kan henføres til forhold hos sælger, er sælger pligtig at erstatte køber de tab der måtte opstå. Køber er pligtig, at begrænse skaderne i videst mulig omfang.
De leverede dyr skal være raske og i god kondition ved leveringen. Se i øvrigt gældende Reklamationsbetingelser.

Krav til minimumsvægt

  • 16 uger 45 kg
  • 18 uger 55 kg
  • 20 uger 65 kg
  • 22 uger 75 kg
  • 24 uger 85 kg
  • 26 uger 95 kg

 

Vaccinationer

Glässer: 2 gange med mindst 2 ugers afstand. Anden vaccination senest 8 dage før levering.
Parvo: 1 gang når dyret er 26 uger, 2 gange hvis dyret er 29 uger eller mere.
Andre vaccinationer: Kun efter aftale.


Pris
Alle krydsnings hundyr afregnes til den notering der passer til deres sundhedsstatus i leveringsugen, medmindre andet er aftalt. Orner afregnes efter aftale.
Salgsgebyrer betales efter de til enhver tid fastsatte takster. Køber betaler fragten medmindre andet er aftalt. Betaling til sælger finder sted senest 14 dage efter levering.

Genafgifter
Køber betaler den til enhver tid gældende takst i genafgift.

Transport
Ved transport Danmark-Danmark anvendes kun SUS-godkendte biler, medmindre andet er aftalt.
Ved transport til eksport anvendes både SUS-godkendte biler og åbne biler, Sælger skal acceptere at læsse ud til åben bil.
Hvis sælger stiller specielle krav i forbindelse med udlæsning, skal dette senest meddeles ved indgåelse af leveringsaftalen.

Andet
Aftaler om mængder og priser skal overholdes. Afvigelse kan kun ske efter gensidig aftale.
Hvis sælger ikke kan levere det aftalte antal dyr, med den aftalte alder, er sælger pligtig at yde en kompensation på 50 % af værdien af de dyr der ikke leveres.
Der accepteres en aldersafvigelse fra den indgåede aftale på +/- 1 uge, uden der kan reklameres.
Køber har pligt til, at aftage det antal dyr der er aftalt.
Force majeure, sygdomsudbrud, brand hos sælger eller køber, er gyldige grunde til ikke at kunne overholde en indgået aftale, uden der kan kræves kompensation.

 

Reklamationsregler avlsdyr

Synlige fejl ved levering.
Dyr der ved leveringen har synlige fejl erstattes med forskelsprisen mellem polteprisen og slagteprisen. Synlige fejl skal reklameres inden 24 timer efter leveringen.

Manglende brunst.
Dyr der ikke kommer i brunst erstattes med forskelsprisen mellem polteprisen og slagteprisen.
Der kan tidligst reklameres for manglende brunst i poltens 47. leveuge.

Manglende drægtighed.
Dyr der ikke bliver drægtige erstattes med forskelsprisen mellem poltepris og slagtepris.
Der kan tidligst reklameres over manglende drægtighed i poltens 47. leveuge.

Seneste reklamationsfrist for frugtbarhed.
Der kan ikke reklameres for manglende frugtbarhed senere end i dyrets 52. leveuge.

Manglende patter.
Der garanteres for, at solgte dyr har 13 funktionsdygtige patter.
Hver manglende funktionsdygtig pat erstattes med 350,- kr. Er der færre end 12 funktionsdygtige patter erstattes dyret med 1500,- kr. Der kan kun reklameres over manglende patter efter første faring og senest 3 uger efter første faring.

Andre mangler.
Andre reklamationer behandles individuelt. Berettigede reklamationer erstattes med et beløb parterne finder rimeligt. En erstatning kan aldrig overstige det dobbelte af værdien på det solgte dyr på leveringstidspunktet.

Generelt.
Reklamation skal foretages straks fejlen der reklameres over, konstateres.
Fejl er kun erstatningsberettigede, hvis fejlen var til stede ved leveringen.

Contact us

Din globale handelspartner

Vores DNA er dansk og det kan ses på vores måde at drive forretning på. Vi holder en høj standard og gør en dyd ud af at levere det bedste produkt til tiden.

 

Kontakt os